Basket_selected Koszyk:
Koszyk jest pusty

Prawo do odstąpienia od umowy

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 7 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sklep Moda Dziecięca Magnolia Park Ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław Wrocław telefon: 506-093-173) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, za zamówiony produkt (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 7 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 7dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Zwracany produkt musi zawierać oryginalne metki i nie posiadać cech użytkowania.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Sklep Moda Dziecięca

Katarzyna Łabędzka

Magnolia Park lokal P-04

Legnicka 58

54-204 Wrocław

nip.894-302-88-90

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami

I. DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………

Ulica, nr domu/mieszkania: …………………………………………………………………………………. …………..

Kod pocztowy i miasto: ………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ……………………………………………….

E-mail: ……………………………………………...…….

 

II. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że wg. Regulaminu Sklepu Internetowego moda.dziecieca.com.pl odstępuję od zawartej ze mną umowy sprzedaży, określonej zgodnie z poniższymi parametrami:

Nr zamówienia: ………………………………………………………………………………………………. Określenie towaru, którego dotyczy odstąpienie: …………………………………………………………

Cena towaru, którego dotyczy odstąpienie: ……………………………………………………………….

Nr faktury ( lub paragonu) i data jej wystawienia: ……………………………………………………………………………

Data odbioru towaru: ………………………………………………………………………………………...

 

III. DANE O RACHUNKU BANKOWYM

Informacje o rachunku bankowym, na który mają zostać zwrócone pieniądze w związku z wykonanym prawem odstąpienia:

Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………..…….

Nr rachunku:

………………………………………………………………………………………………...

Dane właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy zawartymi w regulaminie opisanym w Sklepie Internetowego moda.dziecieca.com.pl w tym opisanymi tam warunkami

zwrotu towarów.

 

Data: ……………………………………

 

Podpis klienta: …………………………

 

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie na adres znajdujący się na fakturze lub paragonie fiskalnym z dopiskiem „ZWROT” lub „WYMIANA”

 

W celu przyspieszenia zwrotu ceny sugerujemy przesłanie wraz z niniejszym formularzem towaru, którego dotyczy odstąpienie oraz dowodu jego nabycia (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu ).

 

IV. OKREŚLENIE PRZYCZYNY ZWROTU

Podanie informacji na temat przyczyny zwrotu lub wymiany towaru:

Prosimy postawić znak „X” w kratce odpowiadającej przyczynie zwrotu.

 

□ Niedopasowanie rozmiaru obuwia lub odzieży skórzanej do sylwetki.

□ Niezgodność zdjęcia internetowego ze stanem rzeczywistym.

□ Niezadowolenie z jakości produktu.

□ Chęć wymiany na inny model bądź rozmiar.

□ Inne (jakie ?): …………………………………………………………………………………………….

 LaMila Katarzyna Łabędzka Legnicka 58, 54-204 Wrocław, nip.894-302-88-90,

moda@dziecieca.com.pl, www.moda.dziecieca.com.pl, tel.506-093-173


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat LaMila Magnolia Park lokal P-04 Legnicka 58, 54-204 Wrocław , Telefon: 506-093-173

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data